پخش زنده
برنامه های روزانه رادیو دزفول

پخش زنده اینترنتی فقط در این ساعات فعال خواهد بود

صبح بخیر دزفولاز ساعت ۷:۱۰ الی ۸:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
آوای زندگیاز ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰هر روز بجز روزهای تعطیل
بخش خبریساعت ۱۱:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
پسین همدلیبعد از پخش اذان مغرب و مناجات هر روز بجز جمعه ها
خلوتگه راز (اذانگاهی )هر روز ۲۰ دقیقه قبل از اذان صبح
یک جرعه معرفت(اذانگاهی)۳۰ دقیقه قبل از اذانهای ظهر و مغربهر روز
ندای جمعه(پخش خطبه های نمازجمعه دزفول)بعد از پخش اذان ظهر۹:۰۰ to 16:30
صبح بخیر دزفولاز ساعت ۷:۱۰ الی ۸:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
آوای زندگیاز ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰هر روز بجز روزهای تعطیل
بخش خبریساعت ۱۱:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
پسین همدلیبعد از پخش اذان مغرب و مناجات هر روز بجز جمعه ها
خلوتگه راز (اذانگاهی )هر روز ۲۰ دقیقه قبل از اذان صبحهر روز
یک جرعه معرفت(اذانگاهی)۳۰ دقیقه قبل از اذانهای ظهر و مغربهر روز
صبح بخیر دزفولاز ساعت ۷:۱۰ الی ۸:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
آوای زندگیاز ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰هر روز بجز روزهای تعطیل
بخش خبریساعت ۱۱:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
پسین همدلیبعد از پخش اذان مغرب و مناجات هر روز بجز جمعه ها
خلوتگه راز (اذانگاهی )هر روز ۲۰ دقیقه قبل از اذان صبحهر روز
یک جرعه معرفت(اذانگاهی)۳۰ دقیقه قبل از اذانهای ظهر و مغربهر روز
صبح بخیر دزفولاز ساعت ۷:۱۰ الی ۸:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
آوای زندگیاز ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰هر روز بجز روزهای تعطیل
گفتگوی ویژه خبریبعد از خبر ۱۱:۰۰سه شنبه ها
بخش خبریساعت ۱۱:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
پسین همدلیبعد از پخش اذان مغرب و مناجات هر روز بجز جمعه ها
خلوتگه راز (اذانگاهی )هر روز ۲۰ دقیقه قبل از اذان صبحهر روز
یک جرعه معرفت(اذانگاهی)۳۰ دقیقه قبل از اذانهای ظهر و مغربهر روز
صبح بخیر دزفولاز ساعت ۷:۱۰ الی ۸:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
آوای زندگیاز ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰هر روز بجز روزهای تعطیل
بخش خبریساعت ۱۱:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
پسین همدلیبعد از پخش اذان مغرب و مناجات هر روز بجز جمعه ها
خلوتگه راز (اذانگاهی )هر روز ۲۰ دقیقه قبل از اذان صبحهر روز
یک جرعه معرفت(اذانگاهی)۳۰ دقیقه قبل از اذانهای ظهر و مغربهر روز
صبح بخیر دزفولاز ساعت ۷:۱۰ الی ۸:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
آوای زندگیاز ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰هر روز بجز روزهای تعطیل
بخش خبریساعت ۱۱:۰۰هر روز بجز ایام تعطیل
مردم و مسئولانبعد از خبر ۱۱:۰۰پنجشنبه‌ها
پسین همدلیبعد از پخش اذان مغرب و مناجات هر روز بجز جمعه ها
خلوتگه راز (اذانگاهی )هر روز ۲۰ دقیقه قبل از اذان صبحهر روز
یک جرعه معرفت(اذانگاهی)۳۰ دقیقه قبل از اذانهای ظهر و مغربهر روز
پخش زنده دعای کمیل از حرم سبزقبا(ع)ساعت ۲۱:۰۰پنجشنبه ها
خلوتگه راز (اذانگاهی )هر روز ۲۰ دقیقه قبل از اذان صبحهر روز
یک جرعه معرفت(اذانگاهی)۳۰ دقیقه قبل از اذانهای ظهر و مغربهر روز
جمعه انتظار۳۰ دقیقه قبل از اذان ظهرجمعه ها
فرکانس رادیو دزفول